Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van
reden aan te melden voor retournering. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan OTIQ voor retournering heeft gemeld, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij OTIQ. De afnemer heeft 14 dagen de tijd na melding retournering om de geleverde goederen retour te sturen. Tevens dient de afnemer te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat als ontvangst verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, wordt de ontstane schade doorberekend aan de afnemer. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt OTIQ er zorg voor dat binnen 14 dagen nadat u melding heeft gedaan van de retournering ( mits wij de goederen retour hebben ontvangen) het volledige aankoopbedrag inclusief aanvankelijke verzendkosten (verzendkosten alleen in geval van gehele retournering) aan de afnemer wordt terugbetaald op dezelfde manier als de afnemer aanvankelijk betaald heeft. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer met hoogstens dezelfde verzendkosten als bij aangekocht artikel(en) vermeld stond of bij aankoop overeengekomen zijn.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben